dossiers
Bekijk afleveringen van het tv-programma over ondernemen en voor onderne...
De Ganzenmarkt in Coevorden behoort al vijftig jaar lang tot een vast ja...
Publicaties van de jaarlijkse Zuidenveldtentoonstelling in Zuidoost-Dren...
De eerste G1000 van Drenthe is zaterdag 29 oktober gehouden in Coevorden...
Kiek nou 's!

De Nederlands hervormde kerk van Coevorden (III)

Door Herman Woltersom op dinsdag 7 maart 2017 17:00
  • ignore touch

    Kiek nou 's - hervormde kerk in Coevorden. © Herman Woltersom

mail pinterest

Van oudsher hebben op de plek waar de huidige Nederlands hervormede kerk aan de Kerkstraat staat andere kerken gestaan.

Predikant en geschiedschrijver Johan Picardt twijfelt enigszins over het aantal: 'daer men memorie en bericht van heeft, hoewel daer groote pregnante redenen zijn te geloven dat op de selvige plaats voor dese vier kercken noch een vijfde geweest sy alle door den oorlogh verdestrueert'. Feit is dat tussen 1510 en 1598 de toen nog Rooms Katholieke kerk twee keer werd verwoest. Met de verovering van Coevorden door Prins Maurits in 1592 veranderede er nog al wat voor het kerkelijk leven. De kerkklokken die nog maar enkele jaren in de toren hingen riepen niet langer de Rooms Katholieke mensen naar de kerk. In 1596 was er in Coevorden zelfs al een legerpredikant voor het garnizoen. Van hoger hand werd in 1598 de hervorming aan de inwoners van Drenthe opgelegd. Alle roomse geestelijken moesten uit de dienst ontheven worden. Ze moesten hun woningen binnen drie weken ontruimen en kerkelijke eigendommen ter beschikking van kerkvoogden of oudsten stellen, tenzij ze over wilden gaan tot de nieuwe religie.

De kerk aan de Kerkstraat werd door geldgebrek slecht onderhouden want tussen de jaren 1610 en 1630 kwamen bij de synode regelmatig klachten binnen over de slechte staat van de kerk. In 1628 schreven de burgemeester, gezworenen en kerkenraad van Coevorden aan de Raad van State, dat de kerk zo bouwvallig was, dat de dienst daarin 'met vreze ende peryckel' werd uitgeoefend. De kerkvoogdij en de ganse gemeente spreekt in 1635 over 'de bouwfallige en de absurde kercke'. In datzelfde jaar was de kerk zo bouwvallig dat men besloot een nieuwe kerk te bouwen.

In 1637 staan de Staten Generaal aan het stadsbestuur toe een belasting van zes stuivers gedurende zes jaar op 'elcke tonne biers, die binnen Coevorden sal worden geconsumeert' en in 1639 machtigde Roelof van Echten, de Drost van Coevorden, de gecommitteerden uit de gemeente om een collecte te houden voor de bouw.

Maar hoe moet de nieuwe kerk eruit zien. Er waren natuurlijk al meerdere protestante kerken gebouwd zodat er al wat voorbeelden waren. De keuze viel op de vorm van het Griekse kruis, die in de Noorderkerk in Amsterdam en de Nieuwe Kerk in Groningen verwerkt was. Om alles zo goedkoop mogelijk te houden werd veel Bentheimer zandsteen gebruikt. Ook werd in de omgeving van Dalen een steenbakkerij ingericht. Na gebruik zou de grond aan Dalen worden afgestaan. Als noodkerk werd een gedeelte van de paardenstal van het garnizoen in gebruik genomen. 

Maar de bouw ging moeizaam want na het leggen van de fundamenten, zeven voet diep en zestien stenen breed tot een hoogte van zeven voet was het geld alweer op maar gelukkig kwamen toen van alle kanten bijdragen voor de bouw van de kerk. Zo kwamen er bijdragen van Overijsselse steden, Stad en Lande van Groningen en werd door het gemeentebestuur een verplichte kerkbelasting opgelegd. Daarnaast werd door het gemeentebestuur een lening afgesloten welke in zes jaar moest worden afgelost. Bovendien liep de bouw van de kerk vertraging op door de pestepidemie, die verscheidene jaren duurde en ook in Coevorden veel slachtoffers maakte. Maar uiteindelijk kon de kerk, zoals deze er op dit moment nog steeds staat in 1645 voltooid worden.

LAAT EEN BERICHT ACHTER

U moet zijn ingelogd om een bericht te kunnen plaatsen. Log in of registreer je om een reactie te kunnen plaatsen.